Cẩm nang chuyển đổi số

Trích dẫn nguồn: www.dx.mic.gov.vn
Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Chuyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số cơ bản
Chi tiết
Cẩm nang cho Người dân
Chi tiết
Cẩm nang cho Doanh nghiệp
Chi tiết
Cẩm nang cho Cơ quan nhà nước
Chi tiết